Het voortbestaan van het Grand Theatre in Groningen is onzeker, nu het college van burgemeester en wethouders een verzoek om financiële steun heeft afgewezen. Het theater kampt met grote financiële problemen sinds de Rijkssubdidie voor de lopende kunstenplanperiode volledig is weggevallen.

Volgens interim-manager Renée Waale is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat het Grand Theatre met forse schulden kampt. ‘Deze zijn onder meer ontstaan doordat de gemeentelijke subsidie niet overeenkomt met de vaste lasten van het theater,’ zegt Waale. ‘Er gaat kort gezegd meer uit dan erin komt.’

De gevraagde bijdrage aan het college van B en W diende om deze schulden af te lossen, maar dit verzoek werd op 10 maart jl. afgewezen. De gemeente steunt het theater al met een structurele financiële bijdrage en wil niet extra investeren.

De Raad van Toezicht van het Grand Theatre komt de komende dagen bijeen voor een spoedberaad, waarin de mogelijkheden om financiering uit andere bronnen dan de gemeente te verkrijgen worden onderzocht. Een mogelijk faillissement is op dit moment nog een reële optie.

Waale is sinds 1 februari aangetrokken als tijdelijke opvolger van directeur Paul Smelt, die het theater sinds januari 2013 leidde. Hij droeg bij aan de versterking van het Grand als vlakkevloertheater en stelde het open voor de stad, maar slaagde er niet in de benodigde financiële reorganisatie door te voeren. Smelt vertrok omdat hij zichzelf onder de gerezen omstandigheden niet de rol zag vervullen die het Grand in deze situatie nodig had. 

Noot van de redactie: Het Grand Theatre meldt sinds 14 maart op zijn website alle activiteiten te hebben gestaakt. Alle voorstellingen en concerten zijn afgezegd, publiek dat een kaartje heeft gekocht voor maart, april of mei krijgt persoonlijk bericht, meldt de directie. Het theatercafé blijft voorlopig geopend.

Foto: Focus Groningen