Adverteren Theaterkrant.nl

Theaterkrant.nl is het grootste online theaterplatform van Nederland, met dagelijks het laatste nieuws, recensies van alle nieuwe voorstellingen, een theatervacaturebank en meer. De website trekt maandelijks 65 duizend bezoekers.

Mediakaart 2017
Op de Mediakaart 2017 vindt u meer informatie over alle advertentie-mogelijkheden. Ook kunt u een combinatie maken tussen adverteren op Theaterkrant.nl, in de nieuwsbrief en in vakblad Theatermaker. 

De advertentie-acquisitie is in handen van Daily Productions/Virtùmedia. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska Jankovits.

Mariska Jankovits
T: 030-6931177
E: mjankovits@virtumedia.nl