Adverteren

Theaterkrant.nl is het grootste online theaterplatform van Nederland, met dagelijks het laatste theaternieuws, recensies van alle nieuwe voorstellingen, een theatervacaturebank en meer. De website trekt maandelijks 65 duizend bezoekers. 

Theatermaker is het onafhankelijke vakblad voor de Nederlandse podiumkunsten, een prachtig vormgegeven tijdschrift dat zes keer per jaar een rijk geïllustreerd overzicht biedt van wat er speelt in de wereld van het theater. 

Elke editie van Theatermaker biedt ruimte aan advertenties. Ook kunt u een bijsluiter met het blad laten meezenden, of een combinatie maken van adverteren in Theatermaker en op Theaterkrant.nl. Adverteren op Theaterkrant.nl kan al vanaf 200 euro per maand. 

Op de Mediakaart 2017 vindt u meer informatie over de bladformule, het bereik en de gedetailleerde tarieven. De advertentie-acquisitie is in handen van Daily Productions/Virtùmedia. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska Jankovits.

Mariska Jankovits
T: 030-6931177
E: mjankovits@virtumedia.nl