Adverteren

Theaterkrant.nl is het grootste online theaterplatform van Nederland, met dagelijks het laatste nieuws, recensies van alle nieuwe voorstellingen, een theatervacaturebank en meer. De website trekt maandelijks 100.000 unieke bezoekers.

Theaterkrant Magazine is het onafhankelijke vakblad voor de Nederlandse podiumkunsten, een prachtig vormgegeven tijdschrift dat zes keer per jaar een rijk geïllustreerd overzicht biedt van wat er speelt in de wereld van het theater. Elke editie van Theaterkrant Magazine biedt ruimte aan advertenties. Ook kunt u een bijsluiter met het blad laten meezenden.

Mediakaart
Op de Mediakaart 2024 vindt u meer informatie over alle advertentie-mogelijkheden. Ook kunt u een combinatie maken tussen adverteren op Theaterkrant.nl, in de nieuwsbrief en in het magazine.

De advertentie-acquisitie is in handen van Daily Productions/Virtùmedia. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariska Jankovits.

Mariska Jankovits
T: 030-6931177
E: mjankovits@virtumedia.nl