Stichting BPN

Theaterkrant wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van Stichting ter Bevordering van de Podiumkunst in Nederland (Stichting BPN). De stichting heeft als RSIN (fiscaal nummer): 8051.87.510. Het bestuur wordt gevormd door:

  • Lucia van Heteren – voorzitter
  • Albert van Andel – penningmeester
  • Raoul Boer – algemeen bestuurslid
  • Hans Maarten van den Brink – algemeen bestuurslid
  • Helena Verhagen – algemeen bestuurslid

Culturele ANBI: Stichting ter bevordering van de podiumkunst in Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij de Geefwet is het fiscaal aantrekkelijk om een schenking te doen. De Geefwet houdt in dat giften aan culturele ANBI’s met 25 procent mogen worden verhoogd tot een maximum aan schenkingen van vijfduizend euro per jaar. De voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven) en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen. Neem bij interesse contact op met hoofdredacteur Simon van den Berg.

Beleid

De kerntaak van Stichting BPN is het bevorderen van de podiumkunsten door middel van het structureel vormgeven van reflectie en debat. Theaterkrant.nl biedt op dagelijkse basis beoordelende reflectie door middel van recensies over een zo breed mogelijk aanbod van (scenische) podiumkunsten voor een groot publiek (gemiddeld 150.000 bezoeken per maand). Onze recensenten schrijven over veel (gesubsidieerde) voorstellingen waarvoor in de dagbladen geen ruimte meer is. Daarnaast bieden we een compleet nieuwsoverzicht en prikkelende opiniestukken, die consistent veel gedeeld worden op sociale media en daar debat uitlokken.

Het bijbehorende Theaterkrant Magazine is het vakblad voor de podiumkunsten. Het blad biedt beschouwingen, essays, diepgaande interviews en columns. Het probeert trends en langere ontwikkelingen te vangen en onderzoekt de breedte van de theaterwereld door de diversiteit van beroepen en problematieken binnen de sector te belichten en door actuele ontwikkelingen te koppelen aan relevante gebeurtenissen uit het verleden. Zo helpen we de podiumkunstengemeenschap om nieuwe woorden te vinden voor wat we maken, en om nieuwe denkbeelden en ideeën te toetsen en te verspreiden.

Beide platforms komen voort uit één bron, een kenniscentrum dat wordt gevormd door de redactie en een grote poule vaste freelance medewerkers, aangestuurd vanuit een bescheiden organisatie die zetelt in de Stadsschouwburg Amsterdam. Inkomsten uit abonnementen, advertenties en een significante bijdrage vanuit de sector zelf vormen de belangrijkste inkomsten, aangevuld door een subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

De komende periode richten we ons op het uitbouwen van het kenniscentrum voor de podiumkunsten. Dat houdt het volgende in:

  • We nemen deel aan het netwerk Podiumkunst.net, waarin digitale erfgoedcollecties op het gebied van theater en muziek worden gekoppeld en ontsloten. Stichting BPN levert de domeincoördinator theater van Podiumkunst.net en voert een aantal projecten uit op het gebied van theatergeschiedenis, die moeten leiden tot van bewustwording en kennisdeling in de theatersector. Een van de projecten is de jaarlijkse uitgave van het Theaterjaarboek.
  • Andere deelnemers in het netwerk zijn De Theatercollectie (de oude collectie van het Theaterinstituut, nu in beheer bij Allard Pierson / de Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam) en Stichting TiN. BPN verzorgt de uitvoerende taken van Stichting TiN. Met de Theatercollectie werken we samen in het verzamelen en ontsluiten van voorstellingsgegevens. We proberen de data van Theaterkrant en de Theaterencyclopedie waar mogelijk te verweven.
  • We koesteren het talent van de vele freelancers die voor ons werken. We vergroten de kennis en vaardigheden van de vaste recensenten en we gaan op zoek naar nieuwe, meer diverse stemmen.

Financiën
Hieronder vindt u de staat van baten en lasten van de stichting over het afgelopen jaar: