Op dit moment werkt de Raad voor Cultuur aan een advies over de theatersector na 2020. In november dit jaar wordt het advies aangeboden aan de nieuwe regering. Het advies draagt de bouwstenen aan voor de toekomst van de podiumkunsten. Tijdens het Nederlands Theaterfestival bespreekt de Raad samen met het Transitiebureau de volgende zeven dilemma’s met de sector. Reageren op de dilemma’s kan hieronder, maar iedereen is van harte welkom op de bijeenkomst Last Call op zondag 10 september in de Stadsschouwburg Amsterdam

1. Pluriformiteit versus goed werkgeverschap

Met een beperkt budget voor de producerende podiumkunsten is het belangrijk dat er een goed evenwicht bestaat tussen het aantal instellingen dat subsidie krijgt en de hoogte van de subsidie per instelling. Wanneer een instelling weinig subsidie ontvangt en weinig inkomsten heeft, is het moeilijk om het personeel naar behoren te betalen. Maar wanneer weinig instellingen genoeg geld hebben om (creatieve) arbeid te belonen, dan gaat dat ten koste van de hoeveelheid instellingen en daarmee van de pluriformiteit van het aanbod. Het FPK heeft er bij de afgelopen subsidieronde expliciet voor gekozen om prioriteit te geven “aan de veelkleurigheid van het aanbod” boven goed werkgeverschap en betere arbeidsvoorwaarden. Wat is belangrijker: pluriformiteit of goed werkgeverschap?

2. Rijkssubsidie versus Arts Council

Op dit moment kent het subsidiestelsel een gemengd model: instellingen die een specifieke culturele functie (stadsgezelschap, jeugdgezelschap, productiehuis, orkest) vervullen ontvangen subsidie van het ministerie in het kader van de Basisinfrastructuur. Daarnaast zijn er zes fondsen die subsidies verstrekken op basis van specifieke artistieke activiteiten op basis van de artistieke (zoals meerjarige activiteiten bij het Fonds Podiumkunsten). De geldstromen tussen BIS en fondsen zijn zo volstrekt gescheiden. De politiek heeft wel directe zeggenschap over het geld dat naar BIS-instellingen gaat, maar niet over de beslissingen die de fondsen nemen. Is deze scheiding wel goed? Of was het oude systeem beter, waarbij ook alle meerjarig gefinancierde instellingen vanuit een integrale beoordeling direct onder verantwoordelijk van OCW vielen? Of is de tijd rijp voor een Arts Council, waarbij de overheid juist geen enkele verantwoordelijkheid meer heeft voor subsidies, en alles wordt bepaald door een fonds op afstand van de politiek?

3. Culturele diversiteit: zelfregulering versus quota opleggen

Sinds de jaren negentig staat culturele diversiteit meer of minder prominent op de agenda van de bewindslieden voor Cultuur. Na 20-25 jaar is het podiumkunstenlandschap echter nog steeds opvallend wit. In 2011 heeft de cultuursector de Code Culturele Diversiteit met de 4 P’s (Programma, Publiek, Personeel en Partners) opgesteld, maar zes jaar later zijn de resultaten hiervan nauwelijks zichtbaar. Kunnen we ervan uitgaan dat de sector de komende jaren zich wel beter gaat inzetten om resultaten te boeken, of zijn er rigoureuzere maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld het opleggen van quota?

4. Subsidie is alleen voor gesubsidieerde circuit versus voor vrije producenten moeten ook subsidiemogelijkheden bestaan als opstart

Er is een duidelijke waterscheiding in financiering tussen vrije producenten (geen subsidie) en gesubsidieerde producenten (wel financiële steun van overheden). Vrije producenten ontvangen per definitie geen subsidie voor het produceren van podiumkunsten. Moet die grens zo absoluut zijn? Vrije producenten zijn gebaat zijn bij een voorfinancieringsfonds, dat hen in staat stelt om gemakkelijker producties te realiseren. Dit komt de pluriformiteit van het theaterbestel ten goede. Of moet de overheid geen steun geven aan producenten die er expliciet voor kiezen om ‘vrij’ te zijn.

5. Quota grote zaal bespelen versus vrije keuze

De BIS-gezelschappen moeten op dit moment een verplicht aantal grotezaal voorstellingen maken (middelgrote gezelschappen 1; grote gezelschappen 3 per jaar). Zijn zulke verplichte aantallen de garantie voor aanbod dat nodig is om de schouwburgen in het land te bespelen. Of moet het maken voor de grote zaal eerder berusten op vrije keuze?

6. Meer aanbod voor regio stimuleren versus aan de makers zelf overlaten

Er is een maatschappelijke vraag naar cultuuraanbod buiten de Randstad. Op dit moment wordt de geografische spreiding op verschillende manieren gestimuleerd. Het FPK heeft op dit moment geografische spreiding als subsidiecriterium; de Theater-BIS bestaat uit negen theatergezelschappen en negen jeugdtheatergezelschappen die over het land zijn gespreid. Verder wordt er vanuit gegaan dat deze gezelschappen met hun producties door het land reizen. Een lokale inbedding wordt versterkt wanneer makers onderwerpen en thematiek kiezen die past bij de regio waarin zij zijn gevestigd (zoals bij bijvoorbeeld Tryater, Toneelgroep Maastricht, Peergroup). Moeten gezelschappen nog verder worden gestimuleerd om zich buiten de randstad te vestigen en zich meer te verhouden tot die regio’s? Of moeten we dit helemaal aan de keuze van makers overlaten?

7. Jeugdpodiumkunsten als één categorie versus onderscheid maken tussen jeugddans, jeugdtheater en jeugdmuziektheater.

De jeugdpodiumkunsten kennen verschillende ‘zuilen’: jeugdtheater, jeugddans, jeugdmuziek en jeugdopera. Steeds vaker is er sprake van een mix van categorieën; er wordt gezongen en gedanst binnen het jeugdtheater en geacteerd in de jeugddans. Maar in de subsidiëring zijn er nog duidelijke verschillen: negen jeugdtheatergezelschappen zitten in de Basisinfrastructuur terwijl de andere genres alleen door het FPK worden gesubsidieerd. En veel gezelschappen profileren zich ook nog nadrukkelijk als jeugdtheater, jeugddans enzovoort. Is die verzuiling binnen de sectoren wenselijk, bijvoorbeeld omdat het op deze manier helder is voor de toeschouwer wat hij/zij kan verwachten. Of moeten we constateren dat er sprake is van een zogenaamd ‘vloeibaar kunstenaarschap’ waar alles door elkaar loopt en de verschillende categorieën juist belemmerend werken? Welke gevolgen heeft deze keuze voor het bestel?

Last Call
Programma Nieuwe Grond op het Nederlands Theater Festival
Zondag 10 september, Stadsschouwburg Amsterdam