De adviescommissie van de gemeente Den Haag geeft Toneelgroep De Appel een negatief subsidieadvies. De meerjarenaanvraag voor het Kunstenplan 2017-2020 is volgens de commissie op alle fronten – kwaliteit, positionering, bedrijfsvoering – onder de maat. Het aantreden van Arie de Mol biedt volgens de commissie geen garantie voor artistiek-inhoudelijke vernieuwing.

Direct na het verschijnen van het advies op 29 april noemt De Appel in een reactie de toon van het advies ‘op alle fronten zó afwijzend, dat het vragen oproept’. Het gezelschap heeft de beoordeling ‘met stijgende verbijstering gelezen’ en noemt het ‘opvallend en treurig dat de commissie geen enkele consideratie toont met het feit dat het gezelschap zich momenteel in een fase van transitie naar een nieuw beleid met een nieuwe artistiek leider bevindt.’

De Appel vraagt een structurele subsidie van ruim 2,2 miljoen euro per jaar aan, 250 duizend euro meer dan het dit kunstenplan ontvangt. Met dit extra bedrag wil het gezelschap zijn jaarlijkse structureel tekort oplossen en de bedrijfsvoering gezond maken. De commissie adviseert de aanvraag in zijn geheel niet te honoreren.

Op 29 april overhandigde de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 het advies aan cultuurwethouder Joris Wijsmuller. Het college van burgemeester en wethouders stelt op basis van dit advies uiterlijk 1 juli het meerjarenbeleidsplan op. De gemeenteraad beslist dit najaar over de definitieve toekenning van de subsidies.

Het Nationale Theater

De commissie is positief over Het Nationale Theater, de fusie van de Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel en Theater aan het Spui. Ze beaamt dat het ‘een unicum in de vaderlandse theatergeschiedenis’ is, maar is ook kritisch over de geringe groei-ambitie in publieksaantallen en mist inzicht op de commerciële uitbating van de panden. De commissie adviseert een subsidiebedrag van bijna 8,6 miljoen euro per jaar te reserveren voor de stichting in oprichting, net zoveel als de drie partners nu ontvangen plus een ton extra voor de exploitatie van Zaal 3 in Theater aan het Spui.

Firma MES

De commissie adviseert de aanvraag van Firma Mes (175 duizend euro per jaar) volledig te honoreren. Firma MES heeft volgens het advies ‘de verwachtingen uit het vorige beleidsplan ruimschoots waargemaakt, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht’.

Korzo

Ook de aanvraag van Korzo krijgt een positief advies. Ondanks kritiekpunten noemt de commissie ‘het van groot belang dat Korzo haar activiteiten, waarbij artistieke productie in samenhang wordt gebracht met podiumpresentatie in één gebouw, kan voortzetten en haar algemene positie kan verstevigen’.

Deels gehonoreerd

Een groot deel van de aanvragen wordt slechts deels gehonoreerd, waarbij een kleiner bedrag wordt geadviseerd dan de instellingen hebben aangevraagd. Voor de podiumkunsten betreft dit Festival De Betovering, Theater Dakota, De Dutch Don’t Dance Division, Theaters Diligentia en Pepijn, Holland Dance Festival, Laaktheater, Lonneke van Leth Producties, Opera2Day en het Residentie Orkest.

Ook de aanvraag van het Nederlands Dans Theater wordt deels gehonoreerd, maar dit betekent alsnog een verhoging ten opzichte van de subsidie die het gezelschap nu ontvangt. Indien de gemeente extra budget voor cultuur weet te vinden adviseert de commissie het NDT een extra structurele subsidie van een ton voor talentontwikkeling toe te kennen.

Niet gehonoreerd

Behalve Toneelgroep De Appel krijgen ook Literair Theater Branoul en Stichting The English Theatre een negatief advies.

Het volledige advies is hier te vinden.

Foto Op hoop van zegen – Toneelgroep de Appel: Leo van Velzen