Cultuur-Ondernemen heeft met een enquête het gebruik van de in 2013 vernieuwde Governance Code Cultuur getoetst, de gedragscode voor de culturele sector. Uit de enquête blijkt dat de Code veelvuldig in de sector wordt toegepast, maar ook dat er punten voor verbetering zijn. Zo vragen de huidige werving- en selectiemethodes om verbreding en zouden de afspraken over inzet en beloning transparant kunnen worden gemaakt. 

Bijna dertig procent van de respondenten geeft aan dat de Code aanleiding is geweest voor het wijzigen van het reglement voor bestuur, raad van toezicht of directie. Een kwart zegt dat de zelfevaluatie van het bestuur of de raad van toezicht dankzij de Code is aangepast.

Een van de verbeterpunten die uit de enquête blijkt betreft de diversiteit van een bestuur of raad van toezicht. Volgens de deelnemers is er sprake van een ongelijke verdeling in leeftijd, geslacht en etnische achtergrond. Dit komt volgens Cultuur-Ondernemen mede doordat 75 procent van de instellingen binnen het eigen netwerk naar nieuwe leden zoekt, een veel hoger percentage dan in andere sectoren. Een gevolg hiervan is een minder diverse denkwijze en kennis, wat de culturele sector kwetsbaar maakt. Wel geven deelnemers aan het wervingsbeleid te willen aanpassen.

Een ander pijnpunt dat de enquête blootlegt is het vergoedingsbeleid voor toezichthouders, of het gebrek eraan. Nu ontvangt 93 procent van de bestuurders en 61 procent van de toezichthouders geen financiële vergoeding. De meeste respondenten vinden het niet nodig om het vergoedingsbeleid voor bestuur en de raad van toezicht aan te passen. Cultuur-Ondernemen oppert dat een bescheiden financiële vergoeding juist een positieve uitwerking kan hebben, omdat het de relatie tussen raad van toezicht en de directeur of bestuurder professioneler en explicieter kan maken.

Veel van de onderwerpen die de Code noemt moeten volgens de respondenten dringend op de eigen agenda komen, zoals het bepalen van de strategie, risicobeheersing, de relaties met stakeholders en het werken met subsidies en marktinkomen.

De Governance Code Cultuur bevat negen principes die bestuurders en toezichthouders helpt bij het vormgeven van helder bestuur en zorgvuldig toezicht. Hoewel de code niet verplicht is, geeft de meerderheid van de deelnemers (80 procent) aan de nieuwe code toe te passen. Dat is veel meer dan in 2006 (41 procent) en 2008 (54 procent). De enquête werd verspreid onder directeuren, zakelijk leiders, bestuurders en toezichthouders van culturele instellingen. In totaal reageerden 239 deelnemers, waarvan 44 procent werkzaam is in de podiumkunstensector.