Het Fonds Podiumkunsten (FPK) heeft 217 aanvragen voor de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 ontvangen voor een totaalbedrag van bijna 57 miljoen euro per jaar. Dit is ruim twee keer zoveel als het beschikbare budget van 25,4 miljoen euro, een soortgelijke overvraging als in 2012. 

Theater-, dans- en muziektheatergezelschappen, ensembles, producenten, festivals en concoursen dienden op 1 maart hun subsidieaanvraag in voor een vierjaarlijkse subsidie in de periode 2017-2020. Alle deelbudgetten zijn overvraagd, het deelbudget voor festivals zelfs ruim vier keer. Ook het budget voor talentontwikkeling werd ruimschoots overvraagd: 83 instellingen vroegen in totaal voor ruim vier miljoen euro aan, terwijl het budget uit slechts 1,1 miljoen bestaat.

Op 2 augustus maakt het fonds bekend wie er subsidie krijgt en wie er buiten de boot valt.

Onder de aanvragers zijn 136 instellingen die op dit moment geen meerjarige subsidie van het FPK ontvangen. Op twee festivals na dienden de instellingen die dit momenteel wel krijgen allemaal opnieuw een aanvraag in. Deze twee festivals, Oerol en Festival Oude Muziek, hebben een aanvraag voor een plek in de culturele basisinfrastructuur bij het ministerie van OCW ingediend.

35 instellingen die vier jaar geleden een positief advies kregen, maar vanwege onvoldoende budget geen subsidie ontvingen doen nu opnieuw een aanvraag. Henriëtte Post, directeur van Fonds Podiumkunsten: ‘Het aantal organisaties dat echt voor het eerst een meerjarige subsidie aanvraagt is gelukkig ook substantieel, want zonder nieuw bloed verschraalt op den duur het culturele leven. Maar garanties over de uitkomsten kunnen we niet geven, de kwaliteit van de plannen geeft altijd de doorslag.’

De komende tijd beoordelen deskundige adviescommissies per discipline de aanvragen, waarbij zij letten op artistieke kwaliteit, ondernemerschap, pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland en geografische spreiding. Aanvragen van festivals worden ook beoordeeld op de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten en de aanwezigheid van een financiële bijdrage van provincie of gemeente.

Ook vóór de bezuinigingen werd het FPK ruimschoots overvraagd: in 2009-2012 werd er voor 87,6 miljoen aangevraagd en voor 38,3 miljoen gehonoreerd. Het kabinet-Rutte I kortte het beschikbare budget voor 2013-2016 met bijna dertien miljoen naar 25,5 miljoen. Die bezuiniging wordt in het komende kunstenplan amper ongedaan gemaakt: FPK heeft er slechts 1 miljoen bijgekregen van minister Bussemaker.

Alle instellingen en bedragen per discipline vind je hier.