Het college van B&W van de gemeente Groningen heeft op 19 juni zijn Concept  Cultuurnota vastgesteld. Nu het Rijk productie en talentontwikkeling buiten de BIS houdt ziet de gemeente een verantwoordelijkheid voor haar weggelegd in een cofinanciering van deze pijlers.

De Kunstraad adviseerde in april nog om de productiefunctie van het Grand Theatre niet te ondersteunen, hier wijkt het college nu vanaf. De Kunstraad adviseerde een model van inkoop van productiefaciliteiten op projectbasis, het college van B&W denkt dat dit alleen haalbaar is als basisfaciliteiten al beschikbaar zijn. De gemeente zal daarom huisvesting, een werkplaats, kennis, artistieke begeleiding, technische en productionele ondersteuning blijven subsidiëren. Er wordt dan ook een hoger bedrag beschikbaar gesteld dan de Kunstaad adviseerde. Voor het daadwerkelijk produceren van voorstellingen wordt het Grand Theatre afhankelijk van externe financieringsbronnen. De gemeente wil dat het theater uitwerkt welke kosten gemoeid zijn met de producties waar het theater bij is betrokken. Het Grand Theatre moet met het Noord Nederlands Toneel, PeerGroup, Tryater en Oerol samenwerken om talentontwikkeling te continueren.

Esther Drijver, hoofd marketing & publiciteit van Grand Theatre: ‘We moeten nu een stap verder gaan in het inzichtelijk maken van de diensten en bedragen. We gaan kijken naar welke diensten anderen inkopen. De gemeente komt ons tegemoet, maar er zullen minder producties tot stand komen. Er ligt nu een opdracht van de gemeente en die pakken we op met de betrokken partijen. Nu de adviezen van het Rijk en de gemeente bekend zijn moet iedereen even opnieuw kijken naar wat kan en wat mogelijk is. In de zomer zal er meer duidelijk worden.’

Financieel ziet het er voor het Grand als volgt uit: in 2012 kreeg het theater 547.000 euro, in het nieuwe kunstenplan wordt er jaarlijks 379.000 euro toegekend met een incidentele bijdrage van 225.000 in 2013 en 175.000 in 2014. Een bedrag van 250.000 euro wordt geoormerkt om de programmering van kleinezaalproducties op te vangen die het theater nu moet programmeren omdat het college theater het Kruithuis in 2015 wil opheffen. Op 1 september moet het Grand Theatre een herzien plan indienen samen met Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Jonge Harten, de Noorderlingen, De Oosterpoort/de Stadsschouwburg en festival Noorderzon.

Het NNT heeft om een bedrag van 500.000 euro gevraagd. De Kunstraad was van mening dat het NNT, de Citadel en Club Guy & Roni in de toekomst een stadsgezelschap zouden kunnen vormen dat potentieel kon uitgroeien tot een landelijk onderscheidend gezelschap. De Raad voor Cultuur adviseerde voor het NNT een structureel bedrag van 2.5 miljoen euro per jaar en gaf geen subsidie aan dansgroep Club Guy & Roni en jeugdtheatergezelschap de Citadel. Wel adviseerde de Raad voor Cultuur voor de functie van jeugdtheatergezelschap een nieuwe aanvraagronde uit te schrijven.  Het resultaat hiervan is van invloed op de verdere plannen voor het stadsgezelschap. B&W is het met de Kunstraad eens dat het NNT niet moet doorgroeien en kent een subsidie toe van 200.000 euro.

Het college besluit festival Noorderzon een bedrag van 490.000 euro toe te kennen. Van dit bedrag is 100.000 euro geoormerkt voor (internationale) coproducties. Het college moet bezuinigen en wil daarom geen incidentele bedragen toekennen die de Kunstraad wel heeft geadviseerd.

De Oosterpoort/Stadsschouwburg krijgt met bijna zes miljoen euro iets minder dan gevraagd. Voor 2013 en 2014 is een bedrag van respectievelijk 150.000 en 250.000 euro geoormerkt voor de realisatie van de Kruithuisprogrammering in het Grand Theatre. De stadsschouwburg moet zijn inhoudelijke en financiële betrokkenheid met betrekking tot de podiumfunctie van het Grand Theatre herzien in het plan dat voor 1 september wordt ingeleverd.

Jeugdtheater de Citadel zit in een lastig parket. De Kunstraad was positief over de jeugdtheaterinstelling maar de Raad voor Cultuur kwam tot een tegengesteld advies. Zonder structurele subsidie van het Rijk kan het gezelschap niet in stand worden gehouden. Het college reserveert nu 40.000 euro voor een jeugdtheatergezelschap in de regio aangevuld met een incidentele subsidie van 40.000 euro in 2013 en 2014. De toekenning hiervan hangt samen met de vorming van een nieuwe jeugdtheatervoorziening in de BIS van Groningen.

Het subsidiebedrag van het Jonge Harten Festival wordt met 10.000 verhoogd naar 60.000 euro met daarnaast een bedrag van 20.000 euro in 2013 en 2014. Het college neemt het geadviseerde bedrag voor de theaterwerkplaats de Noorderlingen over. Dit betekent dat de instelling gekort wordt met € 22.000 op het huidige bedrag van  88.000 euro. Het bedrag wordt toegekend in het kader van talentontwikkeling.

Club Guy & Roni ontvangt nu 56.000 euro van de gemeente en heeft een aanvraag van 400.000 ingediend; het college heeft besloten besluit 124.000 euro toe te kennen. Club Guy & Roni wil onderdeel zijn van het stadsgezelschap. Het college denkt dat dit alleen mogelijk is als het gezelschap subsidie ontvangt van het Fonds Podiumkunsten.

De Raad van Cultuur heeft geadviseerd de aanvraag van Noord Nederlandse Dans af te wijzen. NND heeft zelf besloten vanaf 2013 op te houden met bestaan. Het college neemt daarom Noord Nederlands Dans niet in de cultuurnota op.

Vanaf 21 juni tot en met 22 juli kunnen de aanvragers reageren op het concept. Op 16 oktober komt het college met een definitieve nota waarna op 28 november de Cultuurnota 2013-2016 wordt vastgesteld om vervolgens op 1 januari 2013 van kracht te worden.