Stichting CliniClowns via Aardoom & de Jong

Lid Raad van Toezicht - Toegepaste (theater)kunst

Gepubliceerd op: 22 augustus 2022

Contract: Nader te bepalen
Vanaf: Per direct
Plaats: Amersfoort

Organisatie

CliniClowns zijn er voor iedereen die bang, onzeker, eenzaam of verdrietig is en de kracht van een lach hard nodig heeft. Een zorgeloos moment met CliniClowns maakt dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen voelen. Dat maakt écht een wereld van verschil; het haalt de positieve kracht in henzelf naar boven. En dat heeft een blijvend effect.

Bij CliniClowns werken ruim 100 professioneel opgeleide clowns, professionele acteurs die zich hebben gespecialiseerd in 'Healthcare Clowning'. De CliniClowns spelen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling, de psychiatrie, revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen, kinderdagverblijven, online en in zorginstellingen voor mensen met dementie. Om onze missie mogelijk te maken, werken ongeveer 50 getalenteerde en gedreven collega’s op kantoor.

Vacature

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De Raad bestaat uit zes personen die hun werk onbezoldigd uitvoeren. Ze worden aangesteld voor een periode van vier jaar; de maximale zittingsperiode is twaalf jaar. De Raad van Toezicht heeft profielen vastgesteld voor haar leden zodat gewaarborgd is dat verschillende portefeuilles binnen de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over de gang van zaken door:
– Maand- en kwartaalrapportages over het realiseren van de doelstelling, de besteding van middelen, de fondsenwerving en het functioneren van de organisatie.
– De financiële auditcommissie die toezicht houdt op de financiën.
– Schriftelijke en mondelinge toelichting door de directie en MT tijdens de reguliere vergaderingen, waarbij ook met regelmaat thematische onderwerpen op de agenda staan die erop gericht zijn de langetermijnontwikkeling van CliniClowns te versterken.

Elk lid van de Raad van Toezicht is in beginsel een generalist met de kwaliteiten die nodig zijn om verschillende aspecten integraal af te wegen gericht op het belang van de organisatie. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over specifieke deskundigheden waardoor het collectief op een zodanig niveau over kennis en ervaring beschikt dat de Raad de bestuurder en het management op alle relevante aandachtsgebieden (kernactiviteiten, complexe aspecten en risico’s) kan adviseren c.q. toezicht op kan houden. Tegelijkertijd moet elk van haar leden in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid en de daarmee gepaard gaande risico’s van de organisatie en haar belangen te beoordelen.
De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat door de combinatie van ervaring, deskundigheid, kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en onafhankelijkheid van zijn leden, deze zijn taken naar behoren kan uitvoeren.

Wij zoeken

Als Lid van de Raad van Toezicht beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring
Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in brede zin bij een vergelijkbare of complexere maatschappelijk georiënteerde organisatie.
- Affiniteit met de aard, doelstelling en functie van CliniClowns.
- In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij gelopen worden.
- In staat te functioneren met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
- Integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
Met een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking, effectieve communicatie en teamwork, met een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke dynamiek.
- Om de taken te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk en bestuurlijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen relevant netwerk.

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang. De houding van de toezichthouder, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de toezichthouder en bij de opgedane levenservaring, kan worden weergegeven in de volgende gedragskenmerken:
- Ontvankelijk, open, luisterend, observerend.
- Niet vooringenomen, proactief.
- Vermogen tot zelfreflectie.

CliniClowns wil de komende jaren het werk van de stichting nog beter positioneren als een middel om vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn vanuit de toegevoegde waarde van toegepaste kunst te helpen oplossen. Om die reden zoekt de stichting naar iemand die vanuit dat domein een toezichthoudende blik heeft op de ontwikkeling die de stichting voor ogen heeft.

Deze nieuwe portefeuille vraagt om iemand die:
- vanuit leidinggevende c.q. bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring een visie heeft op de kracht van toegepaste kunst in de maatschappij.
- een diepgewortelde ervaring heeft en een inspirerende, heldere visie heeft op hoe theaterkunst kan bijdragen aan het verbeteren van welbevinden van mensen.
- een breed relevant netwerk heeft dat kan worden ingezet voor de organisatie.

Contactgegevens

Bij de werving en selectie laat CliniClowns zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

CliniClowns streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren.

Meer informatie?
Maarten Aardoom, bereikbaar via 06 5571 7739 en via mail aardoom@aardoomendejong.nl

Overige Vacatures