Toneelgroep Maastricht

Voorzitter Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 11 februari 2021

Contract: 4
Vanaf: Per 1 juli
Plaats: Maastricht

Organisatie

Toneelgroep Maastricht is één van de grote nationale toneelgezelschappen, het stadsgezelschap van Maastricht en het huisgezelschap van Theater aan het Vrijthof. Sinds januari 2015 staat het gezelschap onder artistieke leiding van Servé Hermans en Michel Sluysmans. Hun succesvolle koers heeft er toe geleid dat zij sinds 2019 gezamenlijk ook de algemene directie vormen. Zij verankeren Toneelgroep Maastricht in het Limburgse land en richten van daaruit hun blik op de wereld. Een liefdevolle blik die zich vertaalt in verrassende en muzikale voorstellingen, altijd vanuit een positief mensbeeld.

Als bestuursmodel hanteert Toneelgroep Maastricht het Raad van Toezicht – bestuurdersmodel. De Governance Code Cultuur is leidend voor de verhouding tussen RvT en de twee algemeen directeuren die samen het bestuur vormen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de RvT op basis van strategie, begroting, jaarrekening, behaalde resultaten en beleidsplan. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden met verschillende achtergronden en expertises.

Vacature

Vanwege het verstrijken van de termijn van de huidige voorzitter is de Raad op zoek naar een
VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Als voorzitter RvT Toneelgroep Maastricht beschik je over specifieke deskundigheid en aantoonbare ruime ervaring met bestuurlijke en politieke vraagstukken. We vinden het belangrijk dat je een voor Toneelgroep Maastricht relevant bestuurlijk en politiek netwerk hebt, zowel regionaal als landelijk. Je bent een natuurlijk voorzitter die op prettige en gestructureerde wijze de vergadering kan leiden en zorg draagt dat iedereen aan bod komt. Je houdt overzicht, bent een verbinder en hebt oog voor de verschillende belangen. Je werkwijze is open, constructief en persoonlijk.
De voorzitter van de Raad van Toezicht:
• Bewaakt het goed functioneren van de Raad van Toezicht, collectief en individueel;
• Draagt zorg voor een zorgvuldige besluitvorming in de Raad van Toezicht, in het algemeen en in situaties waarbij sprake is van een (mogelijke) belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang, onderlinge conflicten of calamiteiten;
• Is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur;
• Stelt de vergaderagenda op in overleg met het bestuur en leidt de vergaderingen van de RvT.
• Voert functioneringsgesprekken met het bestuur en bereidt deze voor;
• Initieert de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht;
• Maakt bij benoeming van een nieuw bestuur en nieuwe leden van de Raad van Toezicht deel uit van de benoemingsadviescommissie;
• Heeft ervaring als toezichthouder.

Daarnaast beschikken alle leden van de RvT over:
• Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in bestuurlijke processen in organisaties, bij voorkeur binnen de culturele sector;
• Affiniteit met de missie en visie van Toneelgroep Maastricht;
• Kritisch-analytisch oordeelsvermogen, waarbij onafhankelijkheid en integriteit zeer belangrijk zijn: het vermogen een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te houden;
• Een actieve rol in het maatschappelijke leven, maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid. Leden van de RvT hebben een relevant netwerk en zijn bereid als ambassadeur voor de organisatie op te treden;
• Beoordelingsvermogen om op hoofdlijnen het algemeen, artistiek en zakelijk beleid van de organisatie te kunnen toetsen;
• Voldoende mate tijd en energie die besteed kan worden aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen en eventuele overige taken. De Raad vergadert rond de 4 à 6 keer per jaar gezamenlijk;
• Een positie die niet concurrerend is of kan leiden tot belangenverstrengeling.

Contactgegevens

Reageren en procedure
Meer informatie over het gezelschap en de ambities van Toneelgroep Maastricht vind je op de website www.toneelgroepmaastricht.nl. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Elise Lansu 06-2390900 of Odile Wolfs, 043-4082067. De raad streeft naar een evenwichtige spreiding van diversiteit in gender en culturele achtergrond van de leden van de Raad. De functie is onbezoldigd. De reactietermijn voor deze vacature loopt t/m 5 maart 2021. Graag ontvangen we je CV en motivatiebrief via Dionne Hendriks, dionne@toneelgroepmaastricht.nl. Bij de ontvangstbevestiging van je sollicitatie ontvang je een tijdspad voor het vervolg van de procedure. We kijken uit naar je reactie.

Overige Vacatures

ICK Dans Amsterdam
Contract Fulltime
Vanaf Per 1 april 2021
Plaats Amsterdam