Provincie Limburg

Leden voor adviesorgaan de Cultuurtank Limburg

Gepubliceerd op: 21 oktober 2021

Contract: 6 fte
Vanaf: z.s.m.
Plaats: Maastricht

Organisatie

De Cultuurtank Limburg is het adviesorgaan van Gedeputeerde Staten voor het Provinciaal Cultuurbeleid. De Cultuurtank adviseert Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen binnen het Provinciaal Cultuurplan en de Provinciale Subinfrastructuur en kan adviseren over het te voeren Cultuurbeleid. Voor de kunstenplanperiode 2021-2024 zijn wij op zoek naar leden voor de Cultuurtank.

Vacature

Samenstelling van de Cultuurtank
Het aantal leden van de Cultuurtank bedraagt 11 tot 17 personen. Op dit moment wordt gezocht naar 6 nieuwe leden. Met als uitgangspunt geschiktheid wordt gestreefd naar een diverse samenstelling voor wat betreft gender, leeftijd, culturele achtergrond en al dan niet woonachtig in Limburg. Het is dus ook mogelijk te reageren als u niet woonachtig bent in Limburg. Voor leden afkomstig uit Limburg streven we naar een geografische spreiding over Noord-, Midden- en Zuid-Limburg (op basis van woonplaats).

De Provincie Limburg ondersteunt de Cultuurtank onder meer door het ambtelijk secretariaat. Alle leden van de Cultuurtank ondertekenen een protocol waarin de zorgvuldigheid en integriteit rondom het adviesproces zijn gewaarborgd. Functies als bestuurs- en directielidmaatschap van door de Provincie Limburg gesubsidieerde cultuurinstellingen zijn niet verenigbaar met een lidmaatschap van de Cultuurtank.

Bij benoeming van de leden en voorzitter van de Cultuurtank Limburg is het Beleidskader ‘Selecties en benoemingen door Gedeputeerde Staten’ van toepassing.

Tijdsbesteding
De reguliere vergaderingen van de Cultuurtank vinden ca. één keer per maand plaats op woensdagmiddag. De totale tijdsbesteding varieert, met een jaarlijkse piek bij de monitoringsronde in november en om de twee jaar een piek in maart bij de beoordelings- en adviesronde. Per monitoringsronde vinden er ca. 4 vergaderingen plaats van ten minste één dagdeel. De omvang van de beoordelingsronden hangt af van het aantal aanvragen, waarbij ten minste dient te worden uitgegaan van ca. 10 vergaderingen van ten minste één dagdeel.

Wij zoeken

Als lid van de Cultuurtank beschikt u zoveel mogelijk over:
- kennis van de cultuursector in Limburg vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie en kennis van inzet van Limburgs cultuuraanbod buiten Limburg, bijvoorbeeld in de Euregio;
- brede kennis van tenminste één van de volgende kunstdisciplines:
• podiumkunsten: toneel en/of dans;
• muziekcultuur: pop, jazz en/of de urban scène;
• beeldende kunst;
• film;
- kennis op één of meer van de volgende gebieden: cultuurparticipatie, cultuureducatie, talentontwikkeling, professionele en amateurkunsten, culturele diversiteit, grensoverschrijdende samenwerking en het landelijk cultuurbestel;
- kennis op één of meer van de volgende gebieden: cultureel ondernemerschap, bedrijfsvoering en governance;
- kennis van het Provinciaal Cultuurbeleid, dan wel in staat u dit eigen te maken;
- een onafhankelijke inbreng op het werkterrein van de Cultuurtank, gericht op concrete en uitvoerbare adviezen;
- een flexibele werkhouding wanneer gewerkt moet worden onder tijdsdruk;
- algemene adviesvaardigheden: analytisch en kritisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, creatief en innovatief denkvermogen, gevoel voor verhoudingen, onafhankelijkheid;
- communicatieve vaardigheden en in staat zijn tot samenwerking.

Taken

Taken van de Cultuurtank
De taken van de Cultuurtank Limburg t.b.v. Gedeputeerde Staten zijn:
a. de inhoudelijke en bedrijfsmatige beoordeling van en schriftelijke advisering over de subsidieaanvragen binnen het Cultuurplan en de Subinfrastructuur;
b. de monitoring van de artistieke én zakelijke voortgang van de Cultuurplaninstellingen en de instellingen in de Subinfrastructuur door:
• het voeren van monitorings- en evaluatiegesprekken met deze instellingen;
• het bezoeken van activiteiten van deze instellingen en de verslaglegging van deze bezoeken;
c. de advisering over de Provinciale beleidsontwikkeling op het gebied van Cultuur. Deze advisering kan zowel proactief als op verzoek van Gedeputeerde Staten plaatsvinden.
Bij de uitvoering van deze taken moet de Cultuurtank bekend zijn met en rekening houden met het vigerend Provinciaal Cultuurbeleid.

Wij bieden

Vergoeding
De voorzitter en leden van de Cultuurtank ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) voor het bijwonen (en voorbereiden) van vergaderingen en reiskosten op grond van de vigerende verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Limburg.

Contactgegevens

Belangstelling
Als u nader geïnformeerd wilt worden kunt u contact opnemen met mevrouw Merel Theloesen via mail mih.theloesen@prvlimburg.nl.

U kunt uw kandidatuur vóór 8 november 2021 per mail kenbaar maken via een motivatiebrief met CV gericht aan cultuurtank@prvlimburg.nl.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 en 25 november 2021.

Overige Vacatures