Stichting Het Volksoperahuis

Penningmeester en Algemeen Bestuurslid (portefeuille diversiteit)

Gepubliceerd op: 12 april 2021

Contract: 4 vergaderingen per jaar
Vanaf: Per zomer 2021
Plaats: Amsterdam

Organisatie

Het Volksoperahuis

Het Volksoperahuis is in 1989 opgericht door liedschrijver/componist/muzikant Jef Hofmeister en acteur/regisseur/zanger Kees Scholten. De afgelopen 32 jaar hebben zij de volksopera als volstrekt eigen genre ontwikkeld, een genre dat het midden houdt tussen muziektheater en kleinkunst. Zij maken voorstellingen die actuele maatschappelijke thema’s op een muzikale, humoristische manier aansnijden en daarmee stof bieden voor reflectie en communicatie. Met gevoel voor de menselijke maat brengen zij grootse verhalen tot hun eigen volksopera-proporties terug waarbij complexe vraagstukken worden vertaald in liederen die het hart direct raken. Met ogenschijnlijk simpele dramaturgische structuren nemen zij het publiek mee op reis en bouwen bruggen tussen verschillende lokale en internationale culturen. De eigenzinnige mix van engagement en toegankelijkheid wordt mogelijk gemaakt door de directe en open speelstijl. Hierdoor weten zij ook de bezoeker die zijn weg minder goed naar het theater weet te vinden aan te spreken.

Missie

De artistiek leiders van het Volksoperahuis zien het als hun missie om met ontroerende en onderhoudende muziektheatervoorstellingen prangende thema’s en problematieken aan te snijden die spelen in de buurt, in de stad, landelijk en op het wereldtoneel. Zij willen hiermee een publiek aanspreken dat een afspiegeling is van de multiculturele en sociaal gelaagde lokale en wereldwijde samenleving van vandaag. Diversiteit en inclusie zijn al decennialang een onlosmakelijk deel van het Volksoperahuis DNA: de artistiek leiders maken werk met makers en uitvoerenden uit alle windstreken, doelbewust voor een divers publiek. Zij streven ernaar om met hun stukken de actualiteit van nieuwe diepte te voorzien door deze op een andere manier tegen het licht te houden en zo het publiek opnieuw naar de wereld, naar de ander en naar zichzelf te laten kijken. De organisatie vervult daarmee een voortrekkersrol binnen de theatersector.

Bestuur

Stichting Het Volksoperahuis kent een bestuur- en directiemodel. Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, met name voor het artistieke en zakelijke beleid, de financiering, jaarplan, begroting, jaarrekening en andere voorkomende zaken. Het bestuur heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan de directie, bestaand uit twee artistiek leiders (Kees Scholten en Jef Hofmeister) en een zakelijk leider (Annet Huizing).

Financiering

Stichting Het Volksoperahuis wordt door het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst in de periode 2021-2024 meerjarig ondersteund.

Vacature

Profiel

Een bestuurslid van Het Volksoperahuis:

– heeft affiniteit met (muziek)theater in het algemeen, en met dat van Het Volksoperahuis in het bijzonder
– onderschrijft de missie en visie van Het Volksoperahuis en is in staat deze uit te dragen.
– bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten
– heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie
– kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting
– is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team
– kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen
– kan besturen op hoofdlijnen
– kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken met de directie.

Omdat Het Volksoperahuis verhalen vertelt waarbij het perspectief van makers vanuit vele windstreken betrokken wordt, en deze verhalen wil brengen naar een divers publiek, is representatie van andere culturen en zienswijzen een primair uitgangspunt in de werking van het Volksoperahuis.
Bestuur en directie hebben zichzelf dan ook als doel gesteld meer diversiteit in de organisatie te brengen. Vooral mensen van kleur en/of biculturele achtergrond nodigen wij uit om te reageren.

Profiel

Een bestuurslid van Het Volksoperahuis:

– heeft affiniteit met (muziek)theater in het algemeen, en met dat van Het Volksoperahuis in het bijzonder
– onderschrijft de missie en visie van Het Volksoperahuis en is in staat deze uit te dragen.
– bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten
– heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie
– kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting
– is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team
– kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen
– kan besturen op hoofdlijnen
– kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken met de directie.

Specifieke kwaliteiten van het algemeen bestuurslid (portefeuille diversiteit):

– is enthousiast om Het Volksoperahuis diverser en inclusiever te maken en bereid daarvoor het eigen netwerk in te zetten.
– heeft een gedegen kennis van het culturele veld
– heeft een gedegen kennis van biculturele vraagstukken

Specifieke kwaliteiten van de penningmeester:

– heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre.
– heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, ed., weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.

Specifieke taken van de penningmeester:

– adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
– is betrokken bij het overleg met de accountant(s) inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening, en is toegankelijk voor de accountant.
– is betrokken bij het presenteren van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan het stichtingsbestuur

Tijdbesteding

Het bestuur komt samen met de directie vier keer per jaar bij elkaar in Amsterdam of (als de omstandigheden het eisen) digitaal. Naast deze momenten wordt er incidenteel een beroep gedaan op afzonderlijke bestuursleden. De benoemingstermijn is vier jaar en deze termijn kan na aanstelling een maal verlengd worden.

Contactgegevens

Procedure

Reacties voorzien van curriculum vitae voor 27 april 2021 per mail sturen aan Annet Huizing (annet@volksoperahuis.nl). De selectiecommissie wordt gevormd door (een vertegenwoordiging van) het huidige bestuur. Uiterlijk twee weken na de sluitingstermijn laten wij u weten of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken worden gevoerd in de loop van mei 2021. De functie gaat in per de zomer van 2021 en is onbezoldigd.

Meer informatie over Het Volksoperahuis, inclusief de jaarverslagen, is te vinden op:
www.volksoperahuis.nl

Overige Vacatures

STIP theaterproducties
Contract het bestuur vergadert vier keer per jaar
Vanaf per direct
Plaats Amsterdam