Het is op deze plek niet nodig om u te wijzen op onze website Theaterkrant.nl (eerder andersom), maar af en toe kan het geen kwaad om de online ontwikkelingen even uit te lichten. Zo zijn we op de sinds september vernieuwde site gestart met besprekingen van theaterteksten in het dossier DeClaus en zijn er sinds kort ook recensies over theaterboeken te lezen.

Al langer zijn we bezig met een serie podcasts, die in een jaar volwassen is geworden. Zo bespreekt Luc de Groen tweewekelijks samen met een wisselende gesprekspartner een voorstelling – en deze dialoogvorm van recenseren vind ik een verrijking van ons kritisch arsenaal.

Ook de artikelen uit dit blad zijn sinds een paar jaar online te lezen, niet alleen voor abonnees, maar ook voor belangstellenden die via Blendle per artikel een klein bedrag kunnen betalen. Door een wijziging in het beleid van Blendle is die mogelijkheid echter afgesloten en we zijn dan ook gedwongen om over te stappen naar een nieuwe dienst, Katalysis. Die doet in principe hetzelfde – kleine betalingen verwerken voor individuele artikelen – maar het is een gemis dat je nu voor de Volkskrant en Theatermaker niet meer dezelfde digitale portemonnee kunt gebruiken.

Hoe blij we ook zijn met iedere lezer, feit blijft dat de belangrijkste begunstigers van zowel Theatermaker als Theaterkrant.nl de abonnees van dit blad zijn. Onze dank aan jullie is dan ook zeer groot. We kunnen altijd meer steun gebruiken, dus aarzel niet om collega’s die nog geen lid zijn het blad onder de neus te schuiven en te suggereren dat het als theatermaker toch verstandig is om een abonnement te hebben op je vakblad.

We hopen dat dit nummer daarvoor ook weer de inhoudelijke argumenten geeft. Het thema ‘morele klimaatverandering’ wordt doorgezet met een aantal artikelen. Redacteuren Persis Bekkering en Marijn Lems gingen in gesprek over grensoverschrijding in de kunst, Fransien van der Putt interviewde Jan Martens en een van de speelsters uit zijn voorstelling Passing the Bechdel Test en Sanne Olijerhoek sprak drie jonge regisseurs over feminisme in hun werkpraktijk.

Ook het onderwerp vastgoed keert terug. In het decembernummer 2017 van Theatermaker publiceerde kunstsocioloog Hanka Otte een onderzoek naar de programmering van vijf nieuw gebouwde theaters in Nederland. In dit nummer schrijft zij een vervolg over hoe die theaters functioneren binnen de artistieke biotoop van hun stad.

Daarnaast leest u twee artikelen met de theaterwetenschap als aanleiding. In maart organiseren theaterwetenschappers en filosofen het congres/festival Performance Philosophy, waarin het ‘doende denken’ centraal staat en Czeslaw de Wijs interviewde Sruti Bala over culturele archieven en participatieve ‘gestures’.

Ten slotte hebben we een mooi profiel van jeugdmuziektheatergroep Oorkaan door Moon Saris, reconstrueerde Joke Beeckmans de perikelen rond Danswerf, ging Sanne Thierens op reportage bij het TapasTheater en interviewde Luc de Groen Nastaran Razawi Khorasani.

Dossiers

Theatermaker maart 2019