Hoewel de woorden kunst en cultuur in de Troonrede schitterden door afwezigheid, heeft staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten het advies ‘Slagen in cultuur’ van de Raad voor Cultuur in grote lijnen te hebben overgenomen. De beschikbare 458 miljoen euro zal de komende vier jaar worden verdeeld over 83 instellingen en zes fondsen.

Uit de cijfers over de toekenningen in de Basisinfrastructuur blijkt dat Het Houten Huis de jeugdtheaterinstelling van het Noorden is geworden, zoals de Raad voor Cultuur in tweede instantie adviseerde. Dankzij een motie van Jetta Klijnsma (PvdA) en Marieke van der Werf (CDA) zal het Rijk eenmalig 0,6 miljoen euro bijdragen aan de financiering van de Cultuurkaart voor het schooljaar 2012-2013, op voorwaarde dat CJP de rest van de kosten volledig zal opbrengen. Om dit bedrag te dekken wordt het budget voor het cultuurprogramma van het Ruslandjaar 2013 gehalveerd.

Zijlstra schrijft in zijn brief ook dat de collectie van het Theater Instituut Nederland (TIN) zal worden ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). ‘Men heeft de UvA bereid gevonden de collectie van het Theaterinstituut in beheer te nemen ter ondersteuning van het onderwijs- en onderzoeksprogramma.’

Ook geeft de staatssecretaris de toegezegde duidelijkheid over de frictiekosten. Op basis van de Regeling frictie- en transitiekosten komen ongeveer 110 instellingen uit de huidige Basisinfrastructuur, waarvan de rijkssubsidie vanaf 2013 stopt of duidelijk zal verminderen, in aanmerking voor compensatie. De besluitvorming hierover is nog niet afgerond, schrijft Zijlstra, omdat in een aantal gevallen sprake is van medefinanciering door gemeenten en provincies. Ook lopen er nog juridische procedures. Maar ‘op basis van de ingediende plannen kan ik er wel van uitgaan dat ik het geraamde budget van € 138 miljoen niet zal overschrijden. Ik zal daarom de door de instellingen opgebouwde reserves vrijgeven. Dit betekent dat ik frictievergoedingen die ik uitbetaal niet zal verrekenen met het saldo van het bestemmingsfonds OCW. Wel blijft de regel van kracht dat voor elke aanwending van het bestemmingsfonds OCW voorafgaande goedkeuring van het ministerie vereist is. De bevriezing van bestemmingsfondsen is daarmee dus losgelaten. De gebruikelijke lijn bij onttrekkingen aan het bestemmingsfonds blijft overigens gehandhaafd: zij mogen alleen plaatsvinden bij een negatief exploitatieresultaat.’

Verder deelt Zijlstra de Kamer mee met de Federatie Cultuur te zullen spreken over de spoedige lancering van een mobiliteitscentrum voor werklozen in de cultuursector, in samenwerking met het UWV. Dergelijke centra bestaan sinds de kredietcrisis al voor andere sectoren. De dienstverlening zal zowel op ZZP-ers als op werknemers van culturele instellingen zijn gericht.

Begin oktober komt ‘Cultuur in beeld’ uit, waarin wordt ingegaan op de veranderingen in het Nederlandse cultuurbeleid, de gevolgen van het beleid en de te verwachten ontwikkelingen in de culturele sector. Ook is er aandacht voor de bijdrage van cultuur aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid, het financieel-maatschappelijk draagvlak, publieksbereik en de financiële verhoudingen tussen subsidieverstrekkers.

(Beet – Het Houten Huis foto: Ilja Lammers)