Het cultuurbeleid van Utrecht zou zich moeten richten op toegankelijkheid, duurzame infrastructuren voor talentontwikkeling, productie- en presentatieplekken, internationalisering en eerlijke beloning. Dat staat in het actieplan ‘De kunst van het groeien’, waarin de gezamenlijke stedelijke kunstensector in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen haar visie uitspreekt. Om het actieplan te kunnen realiseren moet het gemeentelijk budget voor kunst en cultuur minstens gelijke tred houden met de bevolkingsgroei, benadrukt de sector.

Als sterk groeiende gemeente moet de Utrechtse politiek een concrete visie op kunst- en cultuurbeleid ontwikkelen, stellen de instellingen. Het plan geldt als schot voor de boeg voor het coalitieakkoord dat de nieuwe gemeenteraad na woensdag dient op te stellen, maar ook met het oog op de regionale cultuurvisie die de stedelijke regio’s eind dit jaar moeten presenteren aan de Raad voor Cultuur.

Actieplan
De gemeente moet volgens de sector inzetten op een (cultureel) diverser bestel: zowel het publiek als de sector zelf. Er moet budget vrijgemaakt worden voor verdere uitbouw van programmering die gericht is op een breder cultuurbereik. Ook een hernieuwde visie op cultuureducatie is noodzakelijk. Daaruit voortvloeiend moeten er duurzame structuren voor talentontwikkeling opgezet worden. Samenwerking en afstemming met de opleidingen en de wijken zijn daarbij cruciaal, stelt de sector.

Er moet geld worden vrijgemaakt voor meer productie, zowel van jonge als gerijpte makers, van wijkprojecten tot internationale producties. Bovendien moet de presentatiemogelijkheden verruimd worden; ondanks de groei van de stad is de bezoekerscapaciteit van de kunst- en cultuurinstellingen de laatste jaren nauwelijks gegroeid. De sector constateert bovendien een grote kloof tussen de kosten van werk- en presentatieruimtes en de bestedingsruimte van makers en instellingen. Deze moet door de gemeente financieel overbrugd worden om instanties en broedplaatsen te waarborgen.

De politiek moet gaan inzetten op internationalisering: dat houdt zowel het ruimte bieden aan kunstenaars van elders in, als het exporteren van wat er in de stad geproduceerd wordt. Ten slotte moet de gemeentepolitiek, net als de individuele instellingen zelf, werk maken van de naleving van de Fair Practice Code.

Het actieplan is opgesteld door de gezamenlijke stedelijke kunstensector in Utrecht, bestaande uit het Utrechts Muziek Overleg, Utrechts Beeldcultuur Overleg, Samenwerkende Utrechtse Musea, BK-NU, het Wijkcultuurhuizen Overleg, het Utrechts Festival Overleg, de Sector letteren en het Utrechts Theater Overleg.

Foto Blue Tired Heroes – Massimo Furlan, tijdens SPRING Festival voor de Stadsschouwburg Utrecht: Francoise Bolechowski