Oerol en Festival Oude Muziek worden opgenomen in de basisinfrastructuur (BIS) van 2017-2020. Zij krijgen respectievelijk 250 duizend en 400 duizend euro subsidie per jaar, gefinancierd vanuit het extra budget van 2,6 miljoen euro dat minister Bussemaker van OCW voor festivals had vrijgemaakt. 

Ook dient de Raad voor Cultuur te onderzoeken of Cinekid en de Nederlandse Dansdagen voor resp. 350 duizend en 200 duizend euro vanuit de BIS of op een andere wijze gefinancierd kunnen worden. Dit is het resultaat van een aangenomen motie van Tweede Kamerleden Monasch (PvdA), Van Dijk (SP), Keijzer (CDA) en Pechtold (D66) op 27 oktober.

Het extra festivalbudget wordt nog verder uitgekleed: ook de financiering voor het extra jeugdgezelschap wordt volledig uit dit budget betaald. Het overgebleven subsidiebudget voor festivals wordt nog wel door de cultuurfondsen verdeeld, maar de extra ruimte die voor nieuwe festivals was gecreëerd is met de aangenomen motie flink uitgekleed.

Met het aannemen van de motie stapt de Kamer af van haar taak om voorwaardenscheppend te zijn en transparante criteria op te stellen die duidelijk aantonen waarom men wel of niet voor steun vanuit de overheid in aanmerking komt. Het extra festivalbudget zou via de cultuurfondsen worden verdeeld, maar nu heeft de Kamer die taak al grotendeels zelf uitgevoerd.

VVD-kamerlid Van Veen wees hier minister Bussemaker hier dan ook op: ‘De PvdA neemt nu in feite de rol van de cultuurfondsen over. (…) De minister zegt nu eigenlijk: ga niet meer naar de cultuurfondsen, maar ga naar de Kamerleden hier in Den Haag, want die regelen voor u uiteindelijk de subsidie.’ Bussemaker liet duidelijk doorschemeren het niet met de motie eens te zijn, maar toch liet ze de beslissing over aan de Kamer. Ze zei meermaals de Kamer een spiegel voor te houden en waarschuwde: ‘Weet wat u doet en weet dat dit ook bij anderen tot grote teleurstelling zal leiden.’

Een motie van Van Dijk (SP) om tien miljoen euro extra in cultuur te investeren werd verworpen, evenals een motie van Keijzer (CDA) om Theaterfestival Den Bosch met 200 duizend euro per jaar en de Dutch Design Week met 400 duizend euro per jaar op te nemen in de BIS of op een andere manier te financieren vanuit het extra festivalbudget van 2,6 miljoen euro.

In een reactie laten de festivals gezamenlijk weten de lobby om de zeer ontoereikende middelen voor podiumkunstenfestivals te vergroten voort te zetten: ‘Wij doen hierbij een dringend beroep op de minister om het overgebleven deel van het extra budget over te hevelen naar het Fonds Podiumkunsten, zodat deze zijn rol ten opzichte van festivals beter kan vervullen. De festivals geloven in de rol van het Fonds Podiumkunsten en dat dit fonds de expertise in huis heeft om tot goede afgewogen oordelen te komen in het belang van een vitaal podiumkunst landschap.’

Foto Spinvis op Oerol 2014: Saris & den Engelsman