De motie van Vera Bergkamp (D66) en Jasper van Dijk (SP) over de besteding van het extra budget voor talentontwikkeling is op 23 september bij een stemming in de Tweede Kamer aangenomen. Dit betekent dat de regering met de fondsen, de bestaande expertisecentra en het podiumkunstenveld in gesprek zal gaan over de uitwerking en de meest effectieve besteding van de extra acht miljoen euro voor talentontwikkeling.

Het extra budget wordt vooralsnog niet ondergebracht bij de Stichting Cultuur-Ondernemen, zoals Bergkamp en Van Dijk in hun motie verzochten. De regering dient de Tweede Kamer half oktober over de uitkomsten van de gesprekken te informeren, voorafgaand aan het Wetgevingsoverleg Cultuur op 3 november a.s.

Bergkamp en Van Dijk, cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer, dienden de motie in naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat van 8 september jl., waarin zij zich kritisch uitspraken tegen de verdeling van het extra budget. Minister Bussemaker van Cultuur stelde in haar visiebrief over talentontwikkeling van 28 augustus jl. voor om de extra acht miljoen euro te verdelen over vijf landelijke coaches, honderd werkbudgetten van negenduizend euro per jaar en tweehonderd leningen.

De podiumkunstensector stuurde de minister vervolgens een brief met een tegenvoorstel, waarin zij pleiten voor een nieuwe toegankelijke ontwikkelingsregeling, ondergebracht bij een van de bestaande fondsen, die als aanvulling op de Nieuwe Makers Regeling van het Fonds Podiumkunsten kan dienen. Naar aanleiding van deze brief hebben Bergkamp en Van Dijk hun motie aangepast