Maarten Verhoef legt zijn functie als directeur van Schouwburg Kunstmin in Dordrecht neer. Vanaf 1 november gaat hij zich richten op de ontwikkeling en vormgeving van een internationaal beleid bij Theaterzaken Via Rudolphi en bij muziekttheatergezelschap Orkater in Amsterdam.

Verhoef gaat zich bezighouden met het organiseren van tournees in het buitenland, internationale uitwisselingen van makers en partnerships (samenwerkingen). ‘Europa biedt kansen op het gebied van fondsen, zeker voor de generatie jonge makers zoals Lotte van den Berg en Dries Verhoeven,’ aldus Verhoef. Zeker nadat de Nederlandse politiek zich na de laatste verkiezingen nadrukkelijk heeft uitgesproken voor Europa ziet Verhoef kansen. ‘Het is echter een intensieve business om relaties op te bouwen met het buitenland. Behalve Toneelgroep Amsterdam heeft geen enkel gezelschap iemand in dienst die zich puur hierop richt.’

Partnerships kunnen leiden tot interessante artistieke ontwikkelingen en ook financieel aantrekkelijk zijn, doordat makers gezamenlijk geld kunnen aanvragen. Zo zag Verhoef bij een recent bezoek aan Dublin, waar een sterke muziektheatertraditie heerst, mogelijkheden voor Orkater.

Verhoef is sinds eind 2007 directeur van Kunstmin en van filmhuis Cinode. Mede onder zijn leiding is het definitief ontwerp voor de restauratie van de schouwburg tot stand gekomen, is de organisatie verzelfstandigd en is een bedrijfsvriendenvereniging opgericht. Ook heeft Verhoef theaterfestival Bies in de Biesbosch geïnitieerd en bijgedragen aan de realisatie van Het Energiehuis, huis voor podiumkunsten in Dordrecht.

Het college van B&W heeft ervoor gekozen Schouwburg Kunstmin te verzelfstandigen, zodat deze als culturele onderneming kan worden gepositioneerd en om te voldoen aan de gemeentelijke bezuiniging van tien procent. In 2014 gaat Kunstmin verder als stichting, met een nog aan te stellen directeur. De werving start in 2013.

Een Raad van Toezicht houdt het functioneren van de stichting in de gaten. Ter voorbereiding op de verzelfstandiging zal een kwartiermaker worden aangesteld, die met het zittende management ook de operationele zaken van de restauratie van de schouwburg en de programmering van Het Energiehuis zal waarnemen.

(Foto: Mascha van der Wolk-Joustra)