Theatergroep Kwatta heeft een hoger beroep tegen de Raad voor Cultuur over de afwijzing van de subsidieaanvraag voor de culturele basisinfrastructuur 2013-2016 gewonnen. Het toekennen van subsidie aan maximaal één jeugdtheatergezelschap per regio is in strijd met de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, oordeelde de Raad van State.

De Raad voor Cultuur moest bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de basisinfrastructuur een keuze maken tussen Theatergroep Kwatta en Jeugdtheater Sonnevanck, omdat beide instellingen zich in de regio Oost bevinden en primair dat gebied bedienen. De raad koos daarbij voor Sonnevanck ‘vanwege de hogere kwaliteit en betere uitwerking van de toekomstplannen, waaruit ook meer innovatieve impulsen, een meer onderscheidend profiel en betere samenwerkingsverbanden naar voren kwamen’.

Volgens de Raad van State heeft de Raad voor Cultuur in zijn advies, dat aan het besluit tot afwijzing van de subsidieaanvraag ten grondslag ligt, een verkeerde uitleg gegeven aan het criterium ‘geografische spreiding’ dat bij de beoordeling van de aanvragen moet worden toegepast.

Ook oordeelde de Raad van State dat het besluit van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op basis van het advies van de Raad voor Cultuur ontoereikend is gemotiveerd en om die reden moet worden vernietigd. De minister is opgedragen om binnen acht weken een nieuw besluit op het gemaakte bezwaar te nemen.

Josee Hussaarts, artistiek directeur van Kwatta, hoopt hiermee opnieuw een positie in de basisinfrastructuur te bemachtigen. Momenteel heeft Kwatta de helft van het oorspronkelijke budget te besteden, wat bovendien zal teruglopen tot eenzesde vanwege  subsidiekorting van de provincie Gelderland tot twee ton in 2016. Indien het ministerie opnieuw subsidie aan Kwatta verstrekt zal de provincie haar subsidietoekenning ook moeten herzien.

Hussaarts wijst bovendien op het feit dat het budget voor cultuureducatie per kind in de Basisinfrastructuur in landsdeel Oost aanzienlijker lager ligt dan in de andere landsdelen. Hoofdelijk omgerekend is het budget per kind in de regio Oost 0,63 euro, terwijl het budget in regio West 1,09 euro per kind is en in de regio’s Noord en Zuid 1,24 euro.

Overigens zijn in de regio Zuid twee jeugdgezelschappen toegelaten tot de basisinfrastructuur, Theater Artemis in Noord-Brabant en Het Laagland in de provincie Limburg.

(Icarus, of de lucht is blauw en ook de zee – Theatergroep Kwatta, foto Edwin Deen)