De meeste politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma cultuur hoog in het vaandel staan. Een aantal wil er extra geld voor uittrekken. Dat laat belangenvereniging Kunsten ’92 weten, die in aanloop naar de landelijke verkiezingen van 15 maart de cultuurparagrafen analyseerde.  

Kunsten ’92 is de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Als voorschot op het cultuurbeleid na de verkiezingen onderzocht de vereniging wat die domeinen voor de diverse politieke partijen gaan betekenen. Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s? Tijd voor versterking van de cultuursector, is volgens Kunsten ’92 de algemene teneur in de verkiezingsprogramma’s. Alleen de PVV is voor het rigoureus schrappen van alle subsidie voor kunst.

Hoe het beleid er na de verkiezingen uit ziet, hangt af van de te vormen coalitie. Aan de rechterzijde vermelden VVD en CDA weliswaar geen extra middelen; wel pleiten zij allebei voor zowel het behoud van topkwaliteit als een volwaardig cultureel aanbod op lokaal, regionaal en ‘alledaags’ niveau. De VVD ziet meer geld voor kunst en cultuur het liefst uit de markt komen. De Christen Unie is wel voor een budgetverhoging met 100 miljoen, maar wil dat geld vooral inzetten voor monumentenzorg. Ook SGP wil extra fondsen reserveren voor behoud van materieel erfgoed.|

Groen Links, SP en D66 willen allemaal meer geld uittrekken voor cultuur en media. De Partij van de Arbeid is het meest expliciet in haar steun. Die wil 100 miljoen euro voor kunst vrijmaken en eenzelfde bedrag voor de publieke omroep.

Waar het extra geld voor kunst en cultuur terecht moet komen, zal onderwerp van discussie worden tijdens de coalitiebesprekingen. Over een paar punten bestaat brede consensus. Zo moet de inkomenspositie van kunstenaars verbeterd worden en zijn investeringen in talentontwikkeling en cultuuronderwijs gewenst. ‘Diversiteit’ en ‘regionale spreiding’ zijn de signaalwoorden die klinken over het gehele politieke spectrum, hoewel niemand er een concrete invulling voor heeft.

Groter zijn de verschillen in voorkeuren. Daar waar de SP graag alsnog een Nationaal Historisch Museum geopend ziet worden, pleit de VVD voor een verruiming van de Geefwet en wil 50PLUS meer geld voor culturele innovatie.

De volledige analyse van kunst, cultuur, erfgoed en media in de verkiezingsprogramma’s staat op de website van Kunsten ’92. Op 1 februari organiseert de belangenvereniging samen met het International Film Festival Rotterdam (IFFR) een verkiezingsdebat over cultuur Beyond Elections.