Kunsten ’92, de belangenvereniging voor instellingen op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, stelt aan de vooravond van het Kamerdebat over ‘Slagen in cultuur’, dat veel instellingen en kunstenaars per direct in moeilijkheden raken als staatssecretaris Halbe Zijlstra de adviezen van de Raad voor Cultuur integraal overneemt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kunsten ’92 dat een aantal positief beoordeelde instellingen alsnog in de problemen komt omdat ze te weinig middelen krijgen toegeschreven.

Kunsten ’92 stelt dat het niet verwonderlijk is dat 62 instellingen van de 118 beoordeelde instellingen bezwaar hebben aangetekend tegen de adviezen van de Raad voor Cultuur. Kunsten ’92 roept de Kamerleden op om de staatssecretaris te verzoeken bestemmingsreserves en algemene reserves van de culturele instellingen voor de lopende periode vrij te maken. Nu worden deze geblokkeerd, met grote financiële consequenties voor de instellingen. Ook de Raad stelt dat veel instellingen financieel kwetsbaar zijn en in staat moeten worden gesteld meer eigen vermogen op te bouwen. De sector moet overstappen op nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen, maar door het blokkeren van reserves wordt dit proces bemoeilijkt. Het valt de vereniging ook op dat het pas gepubliceerde programma ‘Cultureel ondernemerschap’ van Zijlstra geen rekening houdt met de tegenstrijdige beleidsmaatregelen die de sector nu voor zijn kiezen krijgt.

Voorzitter Jet de Ranitz:  ‘Als belangenvereniging wil Kunsten ’92 een nieuwe stip aan de horizon zetten, die verder reikt dan de Cultuurnota van de komende vier jaar 2013-2016 en die uitgaat van een visie die breder is dan alleen een Kunstenplan.’ Met de brief aan de Tweede Kamer wil Kunsten ’92 overheden wijzen op een gedeelde verantwoordelijkheid voor kunst, cultuur en erfgoed: ‘Met dit document willen wij de politieke partijen inspireren een duurzame visie op kunst en cultuurbeleid te ontwikkelen en met de implementatie daarvan een begin te maken in de verkiezingsprogramma’s voor 12 september 2012. […] Daarnaast doen we een oproep aan de politiek om de schade die aan de sector is toegebracht door te snel en teveel te bezuinigen zoveel mogelijk te beperken. Dat begint bij het uitspreken van waardering voor de kunst en erkenning van het maatschappelijk belang.’

Kunsten ’92 vraagt de overheid het cultuurbeleid in een breder perspectief te plaatsen, talentontwikkeling en doorstroming te blijven stimuleren, cultuureducatie te verankeren in het primair en voortgezet onderwijs, ondernemerschap en innovatie te versterken en een nieuwe visie te ontwikkelen op de rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten en Kunsten ’92 roept de overheid vooral op met visie te handelen.