Er moet meer aandacht komen voor talentontwikkeling en professionalisering van zakelijk leiders en creative producers in de podiumkunsten. Dat schrijft een dertigtal jonge vakgenoten vandaag in een brief aan Minister van Engelshoven. De groep reageert daarmee op het recent gepubliceerde advies van de Raad voor Cultuur voor een nieuw cultuurstelsel na 2021.

De briefschrijvers signaleren ‘een gebrek aan aandacht, ruimte en maatwerk voor talentontwikkeling van zakelijk leiders en creative producers‘ in het huidige bestel en voorspellen daarmee op korte termijn een groot tekort aan relevante en brede ervaring.

Volgens de zakelijk leiders worden hun artistieke partners opgenomen in talentontwikkelingstrajecten bij gezelschappen en productiehuizen, maar zijn er ‘nog maar weinig trajecten voor creative producers/zakelijk leiders om zich ook te ontwikkelen, laat staan waarin zij centraal staan.’

In de brief doen de initiatiefnemers een aantal concrete voorstellen voor ‘duurzame ontplooiings- en innovatiekansen’. De oplossing ligt volgens hen ‘in de combinatie tussen werken en (bij)leren in een lange lijn’. Ze pleiten onder meer voor meer ruimte voor de nieuwe generatie zakelijk leiders bij bestaande instellingen: ‘ruimte om te leren, af te kijken en bestaande instellingen te verbeteren’. Maar de groep vraagt ook ruimte om buiten die bestaande structuren ‘eens andere wegen te bewandelen, niet beïnvloed door prestatiedruk en onbesmet met organisatie erfenissen’ om zo het systeem zowel te kunnen ondersteunen als te vernieuwen.

De door de Raad reeds voorgestelde talentontwikkelingsmogelijkheden in de BIS (Culturele Basisinfrastructuur, de groep instellingen die het rijk rechtstreeks subsidieert) hopen ze ook buiten de BIS te perfectioneren (fonds gesubsidieerde gezelschappen, gezelschappen binnen de nieuwe makers regeling en projectgesubsidieerde gezelschappen).

Ten slotte vragen de zakelijk leiders aan de Minister om hun beroepsgroep te betrekken in de vorming van het door de Raad voorgestelde scholingsfonds en de nieuwe bovensectorale instelling.

De brief kwam tot stand naar aanleiding van gesprekken op theaterfestival Cement in ‘s-Hertogenbosch.

Lees hier de hele brief.