De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur is niet te spreken over de negatieve toon die de Raad van Cultuur hanteert in zijn advies ‘Slagen in cultuur’. De Federatie vraagt Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Cultuur, bij het overnemen van de adviezen een positievere toon aan te slaan.

De Federatie heeft op 15 juni in een brief aan de staatssecretaris laten weten dat de negatieve toon in het advies bijdraagt aan de negatieve beeldvorming rondom culturele instellingen. De Federatie ziet het advies wel als een zorgvuldige bijdrage aan het realiseren van Zijlstra’s beleid, maar kan de toon niet rijmen met eerder uitgebrachte adviezen of de positieve visitatierapporten die in opdracht van het ministerie zijn gemaakt.

‘Er is het afgelopen jaar al veel gezegd over de toon van het debat en tot onze spijt lezen we in het advies van de Raad weer eens aanmatigende, absoluut klinkende uitspraken die de negatieve beeldvorming versterken, ‘ schrijft de Federatie. ‘Het onomwonden overnemen van het advies, zonder afstand te nemen van de vele diskwalificaties, doet het welslagen van de noodzakelijke veranderingen in de sector geen goed.’

De Federatie geeft aan graag met Zijlstra hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast zou de Federatie het ook over enkele andere zaken willen hebben. Hoewel de Federatie zeer is te spreken over het beleid waarin de Raad vijf criteria hanteert bij het geven van adviezen stipt zij toch enkele verbeterpuntjes aan. Zo mogen de criteria scherper worden afgebakend en zou er voorafgaand aan het publiceren van de adviezen hoor- en wederhoor met de gezelschappen mogelijk moeten zijn. In de adviezen wordt veel instellingen de les gelezen over het gebrek aan ondernemerschap terwijl dit volgens de Federatie niet strookt met de werkelijkheid.

Mocht de staatssecretaris een gesprek niet opportuun achten, dan zal de Federatie dit onderwerp op de agenda van het ambtelijk overleg zetten met de intentie tot goede afspraken te komen.