Werknemers in de culturele sector die als gevolg van de bezuinigingen op de cultuursubsidies van het Rijk werkloos zijn of dreigen te worden kunnen vanaf mei 2013 extra ondersteuning krijgen bij het vinden van ander werk. De Federatie Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC), het ministerie van OCW en uitkeringsinstantie UWV hebben hiervoor de Servicepunten Kunst & Cultuur opgericht.

Deze servicepunten worden ondergebracht bij het UWV. Ze bieden ondersteuning aan werknemers uit de kunst- en cultuursector wier baan is verdwenen of dreigt te verdwijnen vanwege het terugdraaien of beëindigen van de rijkssubsidie per 1 januari 2013. Dit betreft instellingen die vanuit de Basisinfrastructuur of door de Cultuurfondsen van de rijksoverheid worden of voorheen werden gefinancierd.

In aanvulling op de reguliere diensten van het UWV bieden de servicepunten ondersteuning op maat bij het zoeken naar een nieuwe baan. Vanaf vier maanden voor het ontslag tot drie maanden erna kunnen werknemers begeleiding naar ander werk krijgen en een training of scholing volgen. De uitvoering van dit project is in handen van de FC en wordt financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vanwege de forse bezuinigingen in de cultuursector krimpt het aantal arbeidsplaatsen. Naar verwachting verliezen ongeveer drieduizend werknemers met artistieke en creatieve beroepen hun baan. Zij hebben een lastige positie op de arbeidsmarkt. Op 1 april jl. is een servicepunt in Amsterdam geopend en vanaf 1 mei 2013 komen er verspreid door het land meerdere punten bij. De dienstverlening is gratis voor werkzoekenden, aanmelden kan vrijblijvend via het UWV. Het project loopt tot 1 december 2013.

(UWV hoofdkantoor Amsterdam, foto: Wim de Bruijn)