Brancheverenigingen hebben gisteren aan minister Van Engelshoven van OCW, De Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur een brief gestuurd met voorstellen voor een specifiek steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Vanwege de coronacrisis dreigen zelfstandigen in financiële noodsituaties terecht te komen en instellingen en bedrijven failliet te gaan. 

In de brief doet Kunsten ’92 (de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed) in naam van aantal brancheverenigingen een aantal eerste voorstellen voor een plan van aanpak specifiek voor de culturele sector. Ondertekenaars uit de theatersector zijn onder meer de NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten), de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten),

Samen vragen ze de overheid ‘om op zeer korte termijn een robuust steunpakket ter beschikking te hebben, zoals dat ook in andere sectoren van de economie gebeurt’. Dat pakket moet bij voorkeur ‘‘lean and mean’ zijn en op zeer korte termijn kunnen uitkeren’. Ze achten het van groot belang ‘dat een zo eenvoudig mogelijke systematiek wordt bedacht die voor alle disciplines werkt en die voorziet in noodzakelijke compensatie van gederfde inkomsten’.

Kunsten ’92 wil in eerste instantie dat noodzakelijke ondersteuning wordt geboden aan de hele sector, zowel individuele zzp’ers als instellingen en bedrijven, zowel gesubsidieerd als (deels) ongesubsidieerd. ‘Ons basisprincipe hierbij is dat het pakket naast maatregelen als het steunen van zzp’ers ook ruimte en mogelijkheid biedt om te ondersteunen waar inkomsten wegvallen, zodat ketens kunnen blijven functioneren.’

Naast het compenseren van gemaakte kosten en gederfde inkomsten acht de sector een vorm van overbruggingsfinanciering nodig en lastenverlichting vanaf het moment dat het herstel in de sector inzet. In een aansluitend traject moet de vervolgschade worden onderzocht. Zoals bijvoorbeeld de terugval in inkomsten uit auteursrechten vanwege gesloten zalen.

De voorkeur van de sector is om het steunpakket op afstand van de overheid te zetten en deze taak te beleggen bij ‘een slagvaardige organisatie’. Er is door de sector zelf ter ondersteuning van dit proces alvast een ’taskforce’ opgericht die de omvang van de schade en voorstellen voor de toekenningssystematiek van het steunpakket gaat uitwerken. De NAPK neemt namens de podiumkunstenbranche hierin zitting. De NAPK,  VSCD, VVTP en VvNO hebben tevens samen een Crisisteam Podiumkunsten van directies en bestuursvoorzitters ingericht.

Naast het steunpakket zijn volgens de briefschrijvers aanvullende maatregelen nodig. Er moet onder meer gekeken worden naar versoepeling van de prestatiecriteria voor projecten en culturele subsidies. Door de coronamaatregelen valt immers de mogelijkheid deels weg om bepaalde prestaties nog te leveren. Het verzoek is dat het Rijk dit voor de BIS en de Rijksfondsen snel gaat regelen. Het Fonds Podiumkunsten beloofde gisteren op zijn website zich ‘coulant’ te gaan opstellen. ‘Dat wil zeggen dat uitstel, aanpassingen of verplaatsing van de activiteiten in principe worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte kosten indien de activiteiten niet meer kunnen worden uitgevoerd.’