In een tussenrapportage aan gemeenteraad en college van B&W schrijft de Amsterdamse Kunstraad (AKr) dat Amsterdam zwaar door de landelijke bezuinigingen wordt getroffen en dat ook de gemeente niet kan ontkomen aan bezuinigen. Maar in tegenstelling tot de regering zal de gemeente Amsterdam wel een productiehuis voor theater en een productiehuis voor dans subsidiëren om een overgang van beroepsopleiding naar beroepsuitoefening in stand te houden.

Amsterdam is genoodzaakt 10 procent, 6,5 miljoen euro, op het kunstbudget te bezuinigingen. De gemeente voelt bij het bezuinigingen extra druk doordat enkele Amsterdamse instellingen die geen subsidieaanvraag meer konden doen bij OCW zich tot de stad hebben gewend. De AKr stelt dat deze verschuiving tezamen met het in stand willen houden van twee productiehuizen en de efficiencykorting extra druk zetten op het kunstbudget.

De gemeente heeft aanvragen ontvangen van 194 verschillende instellingen voor een totaalbedrag van 106 miljoen euro terwijl ‘slechts’ 82,6 miljoen beschikbaar is. Dit geld moet worden verdeeld over de volgende ruimtes: ‘functionele ruimte op naam’, ‘functionele ruimte niet op naam’ en ‘vrije ruimte’. In de ‘functionele ruimte op naam’ (61,5 miljoen aangevraagd, 55 miljoen beschikbaar) is Toneelgroep Amsterdam door het gemeentebestuur aangewezen als stadsgezelschap. De functionele ruimte op naam wordt ingenomen door dertien instellingen die op voorhand zijn verzekerd van continuïteit. De bezuiniging die Amsterdam doorvoert zal op deze instellingen worden verhaald. De meeste instellingen hebben al een realistische aanvraag ingediend, flink onder het niveau van hun huidige budget. Daar zal in bijna alle gevallen nog een korting oplopend tot 15 procent vanaf moeten.

In de ‘functionele ruimte niet op naam’ (23,7 miljoen aangevraagd, 13 miljoen beschikbaar) worden onder andere de volgende functies omschreven: twee productiehuizen, een jeugdtheatergezelschap, een stadgezelschap dans en vier podia. In deze ruimte hebben instellingen als de Toneelmakerij en Frascati een aanvraag ingediend. In de tussenreportage wordt deze ruimte aangestipt als een ruimte waar weinig plekken te vergeven zijn en waar pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. De AKr schat dat dertig procent van de aanvragers een negatief advies zal krijgen. Als gevolg hiervan zullen enkele podia, meestal eigendom van de gemeente, niet meer worden toegelaten tot het kunstenplan.

De meeste aanvragen zijn binnengekomen voor een plaats in de ‘vrije ruimte’, 144 gegadigden waaronder 51 nieuwe aanvragers. Om instellingen die ook meedingen naar landelijk geld te laten voldoen aan de eis tot matching, verwacht de AKr dat van deze 23 aanvragers voor theater, 11 voor de dans en 18 voor muziek negentig procent een positief advies kan worden gegeven. Tot de instellingen die een aanvraag hebben ingediend voor de vrije ruimte behoren onder andere Likeminds, Dood Paard en het ITs Festival.

De AKr is voornemens om de door hem gewenste initiatieven tot samenwerking, zoals de Theater Alliantie en Coalitie Noord, te belonen omdat deze de versplintering van de sector tegengaan. Ook MC kan een positief advies tegemoet zien over het verzoek om in aanmerking te komen voor de uitstapregeling, een uitkering ter hoogte van drie jaar subsidie op voorwaarde dat  daarna geen aanvraag voor subsidie meer wordt ingediend.

De AKr komt 15 juni met een afgerond advies over de verdeling van de vierjaarlijkse cultuursubsidies.