De 10 miljoen euro extra, die het kabinet op Prinsjesdag structureel toevoegde aan de cultuurbegroting, is een mooie eerste stap. Toch is het bedrag nog lang niet genoeg om de ergste problemen als gevolg van de enorme bezuinigingen (200 miljoen) uit 2013 op te lossen.  Dat laten verschillende brancheorganisaties weten.

‘Met dit gebaar geeft de politiek aan dat cultuur als domein voor investeringen serieus genomen wordt. We hebben als sector echter gezamenlijk aangegeven dat 24 miljoen nodig is om de grootste knelpunten structureel aan te pakken’ laat de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) weten. ‘Zeker in de podiumkunsten zijn nog aanvullende maatregelen nodig om het middenveld te versterken, de fijnmazige spreiding van aanbod te behouden en een pluriform jeugdaanbod te stimuleren.’

De Federatie Cultuur, Kunsten ’92 en de Akademie van Kunsten gaven in aanloop naar Prinsjesdag al aan dat een investering van in totaal 24 miljoen de cultuursector zou helpen ‘om op korte termijn specifieke knelpunten op te lossen en zich gedegen voor te bereiden op de aangekondigde stelselherziening ná de periode 2017-2020.’

Een deel (3,1 miljoen) van de 10 miljoen is bestemd voor de podiumkunstenfestivals waarvan de subsidie-aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten eerder dit jaar positieve beoordelingen kregen, maar vanwege een tekort aan geld niet gehonoreerd konden worden. Festival Jonge Harten is zeer verheugd met de extra middelen. ‘Waar het festival de afgelopen drie jaar op wankele benen stond, kan het nu weer zijn basis verstevigen. Als Jonge Harten het volledig aangevraagde bedrag toegekend krijgt, kan het ook eigen producties blijven ontwikkelen.’

Ook de Verenigde Podiumkunstenfestivals, een samenwerkingsverband van zo’n 40 podiumkunstenfestivals verspreid over het land, zijn blij ‘met de erkenning van het belang van de festivals en voor dit broodnodige extra budget’. Al onderschrijven ze ook de oproep van collega’s voor de nodige 24 miljoen.

Kunsten ’92 heeft ook moeite met de voorgestelde verdeling van het extra cultuurgeld. ‘De minister geeft geen prioriteit aan bewezen kwaliteit. Dat gaat ten koste van instellingen die juist zorgen voor een breed gespreid aanbod op het gebied van theater, dans en jeugd. Dit terwijl er wel ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe aanvragen op dit gebied. Bovendien vallen nog steeds voor de infrastructuur belangrijke podiumkunstorganisaties en presentatie-instellingen (beeldende kunst) buiten de boot.’

Theatergezelschap Orkater laat weten dat het ondanks extra geld (€ 363.500), nog steeds bedreigd wordt. Het gezelschap vroeg om administratieve redenen bij het Fonds Podiumkunsten apart geld aan voor zijn theater- en muziektheaterwerk, maar wordt nu alleen tegemoet gekomen voor de laatste tak. ‘Dit bedrag is niet genoeg om de boel op een goede manier overeind te houden. Orkater wordt nog altijd met ruim zeven ton gekort, waardoor het, ondanks de positieve beoordeling, dreigt te marginaliseren.’ Het gezelschap gaat in beroep bij het Fonds en door met hun lobby richting Tweede Kamer.